Lista zakupów0

Regulamin sklepu internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne

Załącznik nr 1 - Zasady sprzedaży towarów z zastosowaniem odwrotnego obciążenia VAT

Załącznik nr 2 - Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 3 - Formularz reklamacji

REGULAMIN PLATFORMY i funkcji „SąSiatki”

Załącznik nr 1 - Lista Sklepów obsługująca funkcji „SąSiatki”

Załącznik nr 2 - Formularz zwrotu

Załącznik nr 3 - Lista sklepów, w których możliwa jest realizacja ShopperBonu

Polityka prywatności Carrefour.pl - Zakupy codzienne

Polityka przetwarzania danych osobowych

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Carrefour.pl - Zakupy codzienne

 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Carrefour.pl - Zakupy codzienne działający pod adresem zakupycodzienne.carrefour.pl prowadzony jest przez Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020710, posiadającą numer NIP 937-00-08-168, REGON: 070569406, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 970 719 050,00 zł.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne.

 3. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Załączników do niego.

 1. Definicje

Wskazanym poniżej wyrażeniom, zawartym w treści niniejszego Regulaminu przypisane zostało następujące znaczenie:

Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna „Mój Carrefour”,  o której mowa w Regulaminie Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych Klientów.

Sklep Internetowy Carrefour.pl - Zakupy codzienne - platforma teleinformatyczna dostępna pod adresem zakupycodzienne.carrefour.pl - Zakupy codzienne, będąca środkiem porozumiewania się na odległość, umożliwiająca Klientom zapoznanie się z Towarami, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne oraz zawierania za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży;

Sprzedający – Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020710, posiadającą numer NIP 937-00-08-168, REGON: 070569406, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 970 719 050,00 zł;

Klient – użytkownik Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą;

Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne, umożliwiająca Klientowi zawieranie Umów Sprzedaży, zawierająca w szczególności dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach i zawartych przez niego Umowach Sprzedaży, a także możliwość składania Zamówień, o których mowa w Regulaminie Platformy i funkcji „SąSiatki” i na zasadach opisanych w tym Regulaminie;

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej, w tym zawarcia umowy sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Login – ciąg znaków składających się z liter i/lub cyfr odpowiadający podanemu przez Klienta w trakcie procesu rejestracji adresowi e-mail, przypisany do danego Klienta i umożliwiający późniejszą jego identyfikację podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne. W przypadku gdy Klient jest jednocześnie użytkownikiem Platformy Carrefour.pl, do której dostęp uregulowany jest odrębnym regulaminem, Klient ma możliwość używania tego samego Loginu podczas korzystania zarówno ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl jak również z Platformy Carrefour.pl.

Towar – rzecz ruchoma z asortymentu oferowanego w Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne;

Placówka sklep stacjonarny sieci Carrefour należący do Sprzedającego, prowadzony pod adresem: ul. Głębocka 15, kod pocztowy 03-287 Warszawa, realizujący Umowy sprzedaży Towarów.

Platforma „SąSiatki” platforma teleinformatyczna dostępna pod adresem zakupycodzienne.carrefour.pl Carrefour.pl - Zakupy codzienne, będąca środkiem porozumiewania się na odległość; zasady korzystania z Platformy „SąSiatki” określa Regulamin Platformy i funkcji „SąSiatki”;

Przedsiębiorca – Klient nie będący Konsumentem, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży w związku z tą działalnością;

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze sklepu internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pomocą środka porozumiewania się na odległość.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży na odległość wskazanych przez Klienta Towarów lub produktów z Koszyka Zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne.

mCommerce – usługa umożliwiająca wyświetlenie mobilnej wersji sklepu internetowego eCarefour w Aplikacji Mobilnej oraz korzystania ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne.

Coolomat – system automatycznych skrytek zawierających wbudowane systemy chłodzące, służących do odbierania przez Klientów Zamówień; lista Coolomatów stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Kiosk Interaktywny – samoobsługowe urządzenie elektroniczne zlokalizowane na terenie Sklepów  wymienionych w Załączniku nr 9 do Regulaminu Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” oraz programu Rodzinka dla stałych Klientów, na których ekranach wyświetlają się produkty m.in. wraz z ich ceną oraz QR kody poszczególnych produktów; zeskanowanie QR kodu danego produktu umożliwia umieszczenie go w Koszyku Zakupów. 

Koszyk Zakupów – usługa dostępna w Aplikacji Mobilnej umożliwiająca skompletowanie listy produktów wyświetlających się na ekranach Kiosku Interaktywnego poprzez zeskanowanie QR kodów poszczególnych produktów skanerem dostępnym w Aplikacji Mobilnej oraz złożenie na tej podstawie Zamówienia w Carrefour.pl - Zakupy codzienne i zakupu produktów w Carrefour.pl - Zakupy codzienne na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 1. Warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów z wykorzystaniem Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne będącego systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi świadczone z wykorzystaniem Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne obejmują:

 1. rejestrację i utworzenie Konta;

 2. korzystanie z Konta, po uprzedniej rejestracji w Carrefour.pl - Zakupy codzienne i utworzeniu Konta;

 3. przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne w szczególności przeglądanie asortymentu Towarów i zapoznawanie się z ich opisem (usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności dokonania rejestracji i utworzenia Konta.

 1. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są bezpłatnie.

 2. W Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne dostępne są zdjęcia, opisy, a w przypadku wybranych Towarów także ich skład. Zdjęcia Towarów dostępne w Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne służą ich prezentacji.

 3. Informacje o treści i warunkach gwarancji udzielanej na dany Towar (w przypadku, gdy Towar ten jest objęty gwarancją) dostępne są w opisie dotyczącym tego Towaru.

 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne z przeglądarką internetową w wersji aktualnej na dzień korzystania lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej oraz aktywne połączenie z siecią Internet oraz aktywne połączenie z siecią Internet. Dzięki usłudze mCommerce Klienci będący użytkownikami Aplikacji Mobilnej mogą korzystać ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne także poprzez Aplikację Mobilną. Zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej określa Regulamin Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych Klientów.

 5. Do złożenia Zamówienie niezbędne jest podsiadanie przez Klienta adresu e-mail oraz aktywnego numeru telefonu.

 6. Zamówienia można składać wyłącznie po zalogowaniu się do Konta.

 7. Rejestracja Konta umożliwia składanie Zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych Klienta, modyfikowanie danych Klienta, podgląd statusu Zamówienia oraz przeglądanie historii składanych Zamówień, otrzymywanie informacji o ofertach i promocjach Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne.

 8. Rejestracja polega na:

 1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne,

 2. akceptacji postanowień Regulaminu i złożeniu oświadczenia, że Klient ma ukończone 18 lat,

 3. Klient podczas rejestracji ma możliwość wyrażenia dodatkowych fakultatywnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych, m.in. w celach marketingu Towarów lub usług oferowanych przez Sprzedającego.

 1. Oświadczenia w zakresie pkt. b) - c) składane są poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok treści właściwego oświadczenia w trakcie procesu rejestracji.

 2. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres poczty elektronicznej (stanowiący Login),

 3. hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się do Konta w Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyznania wybranego przez Klienta Loginu, jeśli został on wcześniej przypisany innemu Klientowi.

 2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany przez siebie w toku rejestracji adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym, którego użycie jest wymagane do zakończenia procesu rejestracji.

 3. Po zarejestrowaniu Konta Klient może uzupełnić dane potrzebne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, co umożliwi późniejsze składanie Zamówień bez konieczności ich każdorazowego podawania. Klient ma możliwość modyfikacji takich danych w każdej chwili, po zalogowaniu się do Konta.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta:

  1. które nie zostało aktywowane zgodnie z ust. 13 w ciągu 1 miesiąca od daty rejestracji,

  2. do którego Klient nie zalogował się przez okres dłuższy niż 24 miesiące od daty rejestracji.

 5. Użytkownik ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest powstrzymywać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne. Zabronione jest:

 1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;

 2. podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne;

 3. podejmowanie działań naruszających prawa Sprzedawcy lub podmiotów trzecich, w szczególności Klientów,

 4. korzystanie ze sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Klienta, który korzysta ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu.

 2. Klient jest zobowiązany do zachowania Loginu i hasła do Konta w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim, z wyjątkiem osób przez niego upoważnionych, dokonujących w imieniu Klienta czynności związanych z korzystaniem z Konta, w tym składania Zamówienia.

 3. Sprzedawca prowadzi Konto dla Klienta przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 powyżej.

 4. Klient w każdym czasie może zrezygnować z Konta. W tym celu klient powinien usunąć Konto korzystając z opcji dostępnej po zalogowaniu do KontaUsunięcie Konta nie wpływa na zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta Umowy sprzedaży ani prawo odstąpienia od nich.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem ze Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne.

 6. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby funkcjonalność i sprawność działania Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne była jak najlepsza. W związku z powyższym Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.

 7. Wszelkie zamieszczone w Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż przewidziany Regulaminem jest bezprawne.

 8. Sprzedający oświadcza, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne są fabrycznie nowe, bez wad, posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty oraz posiadają gwarancję producenta (w przypadku Towarów, które są nią objęte).

 9. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.

 10. Sprzedający nie świadczy usług posprzedażnych.

 11. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie ich realizacji.

 12. Sprzedawca nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych z tytułu świadczenia usług opisanych w pkt. III Regulaminu i realizacji Umów sprzedaży.

 13. Konto umożliwia Użytkownikom także korzystanie z Platformy „SąSiatki” i składanie Zamówień o których mowa w Regulaminie Platformy i funkcji „SąSiatki”. Z Platformy „SąSiatki” mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy będący Konsumentami.

 1. Składanie Zamówień

 1. Opisy Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (informację handlową), a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i o cechach określonych w opisie Towaru.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe uprawnienie Sprzedającego nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym na warunki Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.

 3. Zamówienia mogą być składane przez Klientów za pośrednictwem Konta w Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne. Podczas składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w składanym Zamówieniu. Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem Aplikacji Mój Carrefour może na zasadach opisanych w Regulaminie Aplikacji „Mój Carrefour” oraz Programu Rodzinka dla stałych klientów skompletować Koszyk Zakupów poprzez zeskanowanie QR kodów produktów wyświetlających się w Kiosku Interaktywnym i złożyć w Carrefour.pl - Zakupy codzienne Zamówienie produktów umieszczonych w Koszyku Zakupów. Klient może uzupełnić takie Zamówienie o Towary dostępne w ofercie Carrefour.pl - Zakupy codzienne. Do składania Zamówień produktów z Koszyka Zakupów zastosowanie mają postanowienia dotyczące Zamówień Towarów, płatności i dostawy Towarów.

 4. Użytkownik składając Zamówienie powinien dokonać wyboru rodzaju i ilości poszczególnych Towarów, formy zapłaty oraz terminu i przedziału czasowego dostawy, a także wskazać miejsce dostawy Towarów.

 5. Zamówienie niektórych lub wszystkich Towarów może być objęte limitem ilości sztuk lub limitem wagowym Towarów, które Klient może zakupić składając Zamówienie. W takim przypadku gdy podczas kompletowania Zamówienia ilość wybranych przez Klienta Towarów lub ich waga przekroczy dopuszczalny limit, Klient zostanie poinformowany o maksymalnym dopuszczalnym limicie w informacji, która automatycznie wyświetli się podczas kompletowania Zamówienia.

 6. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, z zastrzeżeniem postanowień pkt. III. ust. 22 powyżej.

 7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest Placówka.

 8. Sprzedawca przesyła na adres e-mail oraz numer telefonu podane przez Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia. Poprzez zapisanie w Koncie Klienta treści Zamówienia, przesłanie potwierdzenia złożenia Zamówienia na adres e-mail i numer telefonu Klienta oraz załączenie do objętych umową sprzedaży Towarów dowodu ich zakupu w postaci paragonu lub faktury, Sprzedawca utrwala, zabezpiecza i udostępnienia treść zawartej Umowy sprzedaży. Sprzedający informuje Klienta o etapie realizacji Zamówienia, wysyłając wiadomości na adres e-mail oraz na numer telefonu Klienta.

 9. Sprzedający informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu danego Zamówienia widocznego po zalogowaniu się Klienta do Konta oraz wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

 10. Do każdego Zamówienia zostaje przypisany indywidualny numer umożliwiający sprawdzenie jego statusu po zalogowaniu się do Konta.

 11. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne. W przypadku stwierdzenia niedostępności Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem Klienta, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, o ile Klient podczas składania Zamówienia nie zaznaczył opcji “Dostawa bez brakujących artykułów”. Sprzedający w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny niedostępnego Towaru, niezwłocznie zwróci mu całą otrzymaną za taki Towar sumę.

 12. Klient może anulować Zamówienie w każdej chwili do momentu odebrania Towarów. Jeśli Zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji, Klient może anulować Zamówienie logując się do Konta. Jeśli Zamówienie zostało przekazane do realizacji, Klient może anulować Zamówienie dzwoniąc na numer Infolinii tel. 22 323 0505 pn-pt sob 08-22:00/ nd – 09:00-20:00. W przypadku, gdy Klient dokonał przedpłaty za Zamówienie, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi kwotę nadpłaty na rachunek bankowy, z którego płatność została wykonana. Modyfikacja Zamówienia nie jest możliwa. Klient może jednak nie przyjąć podczas dostawy lub nieodebrać z hipermarketu, o którym mowa w pkt. VII ust. 12 Regulaminu, wszystkich lub niektórych Towarów.

 13. Sprzedawca może oferować klientom rabaty na zakup Towarów udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, Towary, których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Sprzedawca udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu Zamówienia.

 14. W Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne dostępne są Towary, których cena zależna jest od ich wagi (m.in. mięso, warzywa, owoce). Cena takiego Towaru określona jest jako cena za daną jednostkę wagi (np. kilogram, 100 gramów itd.). Ostateczna cena jaką Klient powinien zapłacić za Towar, uzależniona jest od rzeczywistej wagi Towaru kupionego przez Klienta. Różnica pomiędzy wagą i ceną Towaru wskazaną w Zamówieniu złożonym przez Klienta, a wagą i ostateczną ceną Towaru może wahać się w granicach +/- 20%.

 15. W przypadku, gdy ostateczna cena Towaru o zmiennej wadze jest niższa niż cena zapłacona przez Klienta, Sprzedający odliczy nadpłacona kwotę od ceny za kolejne Zamówienie złożone przez Klienta.

 16. W przypadku, gdy ostateczna cena Towaru o zmiennej wadze jest wyższa niż cena zapłacona przez Klienta, Sprzedający doliczy niedopłatę do kolejnego Zamówienia złożonego przez Klienta.

 17. Kwota powstałej nadpłaty lub niedopłaty jest uwidoczniona w Koncie po zalogowaniu do niego. Klient w każdej chwili może zwrócić się do Sprzedającego o zwrot nadpłaconej kwoty korzystając z funkcji "Zwróć środki" po zalogowaniu do Konta. Nadpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zwrotu.

 18. W przypadku, gdy Klient dokonuje zapłaty za Towary o zmiennej wadze:

  1. kartą płatniczą w momencie odebrania Towaru od kuriera lub w punkcie odbioru, o którym mowa w pkt. VII ust. 12 Regulaminu,

  2. kartą płatniczą Carrefour przy odbiorze osobistym w jednym z hipermarketów spośród wymienionych w pkt. VII ust. 12 Regulaminu, postanowienia ust. 16-18 powyżej nie będą miały zastosowania. Klient będzie zobowiązany do zapłaty ostatecznej ceny Towaru odpowiadającej jego wadze w momencie odbioru Towaru.

 19. Towary o zmiennej wadze są oznaczone specjalną ikonką informującą o tym, że jest to Towar, którego ostateczna cena jest zależna od rzeczywistej wagi Towaru kupionego przez Klienta

 1. Płatność

 1. Sprzedający umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za Towary nabyte za pośrednictwem Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne następującymi metodami:

 1. za pośrednictwem serwisu internetowego Tpay.com obsługującego przelewy internetowe oraz płatności kartami płatniczymi i kredytowymi - w przypadku, każdej Umowy sprzedaży,

 2. kartą płatniczą – w przypadku, każdej Umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem że:

 • nie ma możliwości zapłaty kartą płatniczą przy odbiorze Towaru w Coolomacie; składając Zamówienie i jako sposób dostawy wybierając odbiór w Coolomacie Klient zobowiązany jest dokonać przedpłaty za Zamówienie;
 • w przypadku płatności przy odbiorze Towaru dostarczanego Klientowi za pośrednictwem kuriera, Klient może dokonać płatności wyłącznie kartą płatniczą bezpośrednio u kuriera dostarczającego Towar.
 1. Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku wyboru metody płatności opisanej w ust. 1 lit. a) – b) Klient zostaje przekierowany do internetowego serwisu płatniczego Tpay.com umożliwiającego dokonanie transakcji z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej.

 3. W przypadku, gdy Klient wybrał jeden ze sposobów przedpłaty za Zamówienie, płatność powinna być dokonana bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przy odbiorze zamówienia, płatność powinna być dokonana w momencie odbioru Towarów.

 4. W przypadku dokonania przedpłaty za Zamówienie, Sprzedawca potwierdza otrzymanie płatności wysyłając informację na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail.

 1. Odwrotne obciążenie podatkiem VAT

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 177; poz. 1054 z późn. zm.) Umowa Sprzedaży Towarów z asortymentu: laptopy, notebooki, tablety, telefony komórkowe (w tym smartfony) oraz konsole do gier video, na łączną kwotę przekraczającą 20.000,00 zł netto , dokonana na rzecz Przedsiębiorcy będącego podatnikiem, o którym mowa w art. 15 w/w Ustawy, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, podlega mechanizmowi tzw. odwrotnego obciążenia VAT.

 2. Szczegółowe warunki i zasady przeprowadzania za pośrednictwem Sklepu internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne transakcji z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia VAT opisuje Załącznik nr 1 do Regulaminu. Klient, który zamierza zawrzeć za pośrednictwem Carrefour.pl - Zakupy codzienne Umowę Sprzedaży, która podlega mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, zobowiązany jest do zastosowania się do wymogów opisanych w Załączniku nr 1.

 3. W przypadku, gdy Klient złoży w Carrefour.pl - Zakupy codzienne Zamówienie na Towary z asortymentu wskazanego w ust. 1 i zażąda wystawienia faktury VAT, przed potwierdzeniem przyjęcia takiego Zamówienia do realizacji pracownik Carrefour.pl - Zakupy codzienne skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o procedurze sprzedaży z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT opisanej w Załączniku nr 1. W takim przypadku potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zostanie wstrzymane do czasu potwierdzenia spełnienia przez Kupującego warunków opisanych w Załączniku nr 1.

 1. Dostawa

 1. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa Towarów jest realizowana tylko na wybranym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Klient przed złożeniem Zamówienia może sprawdzić czy interesujący go obszar jest objęty dostawą Towarów wpisując kod pocztowy miejsca dostawy w formularzu elektronicznym na stronie Carrefour.pl - Zakupy codzienne.

 3. Dostawa Towarów jest realizowana, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej, na adres wskazany przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia.

 4. Dostawa Towarów jest realizowana 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 22:00, w niedziele od 8:00 do 20:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. Dostawy Towarów są realizowane w terminie i przedziale czasowym wybranym przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia spośród proponowanych przez Sprzedającego. Zamawiający może dokonać zmiany terminu lub przedziału czasowego dostawy Zamówienia dzwoniąc na Infolinię: tel. 22 323 0505 pn-sob 08-22:00/ nd – 09:00-20:00.

 6. W przypadku konieczności realizacji wysyłki Towarów z różnych miejsc nadania Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłki zamówionych Towarów w odrębnych przesyłkach, bez dodatkowych kosztów dla Klienta, po uprzednim poinformowaniu Klienta.

 7. Czas wysyłki Towarów jest oznaczony na stronach internetowych Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne.. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka zamówionych Towarów następowała niezwłocznie, najpóźniej w czasie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku niemożliwości wysyłki Towaru w wyżej wymienionym czasie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie.

 8. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem kurierów działających na zlecenie Sprzedającego. Wszystkie przesyłki objęte są stosownym ubezpieczeniem.

 9. Towar jest dostarczany (wnoszony) tylko do IV piętra, chyba, że w budynku, w którym usytuowany jest lokal, do którego ma być dostarczony Towar znajduje się sprawnie działająca winda, pozwalająca na dostarczenie Towaru do lokalu. W przypadku, gdy Towar nie może być dostarczony do lokalu położonego powyżej IV piętra z powodu braku windy w budynku lub jej awarii, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go, że Towar może zostać dostarczony tylko do IV piętra. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z Zamówienia, a kwota, którą Klient zapłacił z tytułu Zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.

 10. Klient jako sposób dostawy Towaru może wybrać także Coolomat. Lista Coolomatów stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Wybierając Coolomat jako sposób dostawy Towaru Klient powinien wybrać termin i przedział godzinowy, w którym chce odebrać Towar z Coolomatu oraz wskazać, w którym spośród dostępnych w momencie składania Zamówienia Coolomatów chce odebrać Towar. Lista dostępnych Coolomatów będzie każdorazowo wyświetlać się podczas procesu wyboru Coolomatu przez Klienta. Sprzedający na adres e-mail oraz na numer telefonu Klienta przesyła instrukcję odbioru Towaru z Coolomatu.

 11. Sprzedający informuje Klienta o przekazaniu Towaru kurierowi lub wysyłce i zamieszczeniu Towaru w wybranym przez Klienta Coolomacie poprzez wysłanie wiadomości e-mail oraz sms odpowiednio na adres i numer telefonu podany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne oraz zmianę statusu Zamówienia widocznego po zalogowaniu się do Konta Klienta.

 12. Klient może osobiście odebrać zamówione Towary wyłącznie:

  w hipermarkecie Carrefour Targówek
  ul. Głębocka 15 03-287 Warszawa
  po uprzednim potwierdzeniu ze Sprzedającym terminu odbioru.

  lub

  w punkcie odbioru Drive
  ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa
  odebranie Zamówień jest możliwe wyłącznie po skorzystaniu z wjazdu do punktu odbioru Drive z drogi wewnętrznej Centrum Handlowego Atrium Targówek (droga równoległa do Trasy Toruńskiej)

 13. Aby odebrać Zamówienie w punkcie odbioru Drive, Klient powinien podjechać do szlabanu znajdującego się przy wjeździe do punktu odbioru Drive, skontaktować się z pracownikiem Carrefour poprzez urządzenie wywołujące zlokalizowane przy szlabanie i podać numer Zamówienia, a następnie po podniesieniu się szlabanu wjechać na jedno z oznaczonych stanowisk Drive przeznaczonych do odbioru Zamówienia. Pracownik Carrefour dostarczy Klientowi Zamówienie do stanowiska. W przypadku, gdy Klient wjedzie na stanowisko odbioru Drive z wykorzystaniem innego wjazdu niż wyżej wymieniony, Zamówienie nie zostanie dostarczone Klientowi.

 14. Zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Klient zapłacił z tytułu Zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana, w przypadku, gdy Klient wybierze dostawę Zamówienia kurierem lub w Coolomacie, a doręczenie Zamówienia lub umieszczenie Zamówienia w Coolomacie nie będzie możliwe z powodu niemożności dojazdu pod wskazany adres lub niemożliwości umieszczenia Zamówienia na skutek przeszkód, za które Carrefour nie ponosi odpowiedzialności, takich jak np. wydarzenie sportowe odbywające się w pobliżu  adresu dostawy lub zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu dostawy, obowiązującego w godzinach realizacji Zamówienia wskazanych przez Klienta.

 15. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Klient.

 16. Koszt dostawy Towarów zależy od wybranego sposobu dostawy (przesyłka kurierska lub odbiór osobisty), wartości brutto Zamówienia (bez kosztów dostawy i po uwzględnieniu naliczonych rabatów) oraz od terminu i przedziału czasowego dostawy. Koszt dostawy jest każdorazowo widoczny podczas składania Zamówienia i w jego podsumowaniu.

 17. Własność Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od przewoźnika.

 18. Klient odbierając przesyłkę z Towarem od kuriera lub w punkcie odbioru Drive, o których mowa w ust. 13 i 14 powyżej, powinien sprawdzić stan Towarów oraz ich zgodność z Zamówieniem i pokwitować ich odbiór w obecności kuriera lub osoby wydającej Towar z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.

 19. Towar dostarczany jest wraz z dokumentem sprzedaży, tj. odpowiednio paragonem fiskalnym lub fakturą VAT w przypadku, gdy Klient podał informacje niezbędne do jej prawidłowego wystawienia.

 20. Zamawiający składając Zamówienie zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecna pod adresem dostawy w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia terminie i przedziale czasowym. Dostawa Zamówienia jest realizowana w wybranym przez Klienta terminie i przedziale czasowym. Nie ma możliwości zastrzeżenia dokładnej godziny dostawy Zamówienia.

 21. Zamawiający składając Zamówienie zobowiązuje się do tego, że odbierze Zamówienie odpowiednio w wybranym przez niego podczas składania Zamówienia w punkcie odbioru lub punkcie odbioru Drive, o których mowa w ust. 12 powyżej lub w Coolomacie w terminie i przedziale czasowym wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 22. W przypadku:

 • niedostarczenia Zamówienia z powodu nieobecności Klienta w wybranym przez niego podczas składania Zamówienia terminie i przedziale czasowym pod adresem dostawy;

 • nieodebrania przez Klienta Zamówienia w punkcie odbioru lub punkcie odbioru Drive, o których mowa w ust. 12 powyżej lub w Coolomacie w terminie i przedziale czasowym wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia,

Zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Klient zapłacił z tytułu Zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy:

 1. Klient będący Konsumentem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 poniżej, ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia upoważniona przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (tj. dnia doręczenia rzeczy), a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które zostały doręczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (tj. od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części).

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy składając jednoznaczne oświadczenie (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w Załączniku nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem w/w 14-dniowego terminu. Konsument może odstąpić od zakupu Towarów także poprzez odmowę przyjęcia części lub całości Zamówienia podczas odbioru dostawy oraz wypełnienie i podpisanie udostępnionego przez kuriera formularza zwrotu Towarów.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument zwraca Towar przez kuriera Sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami ust. 6 lit. a) poniżej.

 5. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Towar, co do którego Konsument odstąpił od umowy, powinien zostać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy:

 1. przekazany kurierowi, w przypadku, gdy Konsument zamówił odbiór zwracanego Towaru przez kuriera Sprzedawcy dzwoniąc na numer Infolinii tel. 22 323 0505 pn-sob 08-22:00/ nd – 09:00-20:00 lub podczas dostawy przez kuriera Sprzedawcy nowego Zamówienia;

 2. odesłany na adres:

Carrefour Targówek
ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa,

 

lub

 1. w przypadku, gdy Towar został odebrany osobiście w jednym z hipermarketów wymienionych w pkt. VII ust. 12 - dostarczony do tego hipermarketu.

 1. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument zamówił odbiór zwracanego Towaru przez kuriera Sprzedawcy i zwraca towar w ten sposób.

 2. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku Towarów:

 1. które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia,

 2. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. będących dziennikami, periodykami lub czasopismami,

Sprzedawca:

 1. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,

 2. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. nie zawiera Umów sprzedaży napojów alkoholowych, których cena zostaje uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

 5. nie zawiera Umów sprzedaży ani innych umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne w drodze aukcji publicznej;

 6. nie dostarcza za pośrednictwem Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne treści cyfrowych.

 1. Reklamacje towarów (rękojmia i gwarancja)

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji.

 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku Towarów objętych gwarancją Sprzedający wydaje Klientowi wraz z Towarem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta.

 4. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji z tytułu gwarancji, reklamacje rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

 1. dane Klienta,

 2. numer Zamówienia,

 3. opis wady Towaru,

 4. wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji,

 5. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).

Klient może także skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na adres:

 1. w przypadku, gdy:

 • reklamowany Towar nie jest produktem z kategorii: artykuły spożywcze, napoje, drogeria, kosmetyki, zdrowie, produkty z kategorii dziecko: pieluchy, higiena oraz żywność dla dzieci:

Carrefour Polska Sp. z o.o. (Carrefour.pl - Zakupy codzienne)
ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków

 • reklamowany Towar jest produktem z kategorii: artykuły spożywcze, napoje, drogeria, kosmetyki, zdrowie, produkty z kategorii dziecko: pieluchy, higiena oraz żywność dla dzieci:

Carrefour Polska Sp. z o.o. (Carrefour.pl - Zakupy codzienne)
ul. Głębocka 15 03-287 Warszawa

lub

 1. w przypadku, gdy Towar został odebrany osobiście w jednym z hipermarketów wymienionych w pkt. VII. ust. 12, Klient może także dostarczyć go do tego hipermarketu.

 1. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, o ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W przypadku reklamacji złożonej z tytułu gwarancji termin rozpatrzenia reklamacji wynika z warunków oświadczenia gwarancyjnego.

 3. W przypadku powstania sporu co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta, organizacji konsumenckiej, np. Federacji Konsumentów lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Powyższe nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedającego w postępowaniu sądowym.

 1. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych na stronie Carrefour.pl - Zakupy codzienne - jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez adres e-mail: iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności w celu założenia konta w sklepie internetowym Carrefour.pl – Zakupy codzienne i umożliwienia dokonywanie zakupów w tym sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  3. komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Użytkowników treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wysyłaniu newslettera na podany przez Użytkownika adres e-mail;
  4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora; prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  5. analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w sklepie internetowym Carrefour.pl – Zakupy codzienne i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym: bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia biura obsługi klienta, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom kurierskim lub agencjom marketingowym.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w
  serwisie Carrefour.pl – Zakupy codzienne. Okres przetwarzania danych osobowych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, ze względu na niezbędność przetwarzania danych osobowych dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, dane będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody lub wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Jako że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody – każdemu Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu: komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora a także w celu analitycznym i statystycznym.
 10. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 11. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
 1. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Załączników do niego z ważnych przyczyn, tj.:

 1. spowodowanych działaniem siły wyższej,

 2. w przypadku zmiany lokalizacji Placówki lub zamknięcia Placówki,

 3. zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedającego lub zaprzestania prowadzenia przez Sprzedającego działalności gospodarczej,

 4. zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez odpowiednie organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,

 5. zaoferowania Klientom dodatkowych korzyści lub udogodnień, w szczególności związanych z korzystaniem z Carrefour.pl - Zakupy codzienne,

 6. z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi u Sprzedającego, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Klientów lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem,

z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. Zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Klientów. Sprzedawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie Sklepu Internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne oraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej zarejestrowanym Klientom, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje wprowadzanych przez Sprzedającego zmian w Regulaminie może zrezygnować z Konta Klienta w Sklepie Internetowym usuwając je w sposób opisany w pkt. III ust. 20Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, którzy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie usunęli Konta.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Załączników do niego w odniesieniu do postanowień dotyczących wyłącznie Przedsiębiorców także z innych powodów niż ważne przyczyny wymienione w ust. 1 powyżej.

 2. Adres, pod który należy kierować zapytania i reklamacje:

Carrefour Polska Sp. z o.o. (Carrefour.pl - Zakupy codzienne)
ul. Głębocka 15 03-287 Warszawa, 
adres e-mail: sklep@carrefour.pl  
tel. 22 323 0505 pn-sob 08-22:00/ nd – 09:00-20:00

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy innych odpowiednich ustaw.


 

Załącznik nr 1

ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW Z ZASTOSOWANIEM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA VAT

(dot. jednorazowych transakcji przekraczających kwotę 20.000 złotych netto, których zakup miałby być potwierdzony fakturą VAT)

 1. Słowniczek użytych pojęć

Terminy użyte w niniejszym dokumencie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Ustawa o VAT - ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 177; poz. 1054 z późn. zm.).

 2. Towary - towary wrażliwe wymienione w załączniku 11 poz. 28a – 28c Ustawy o VAT, wskazane w pkt. III.

 3. Sprzedawca - Carrefour Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20710, NIP: 937-00-08-138, kapitał zakładowy w wysokości 1 970 719 050,00 zł.

 1. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna zamierzająca dokonać zakupu Towarów, nie będąca konsumentem w rozumieniu 22 1 kodeksu cywilnego, będąca podatnikiem czynnym w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy Towarów.

 1. Zastosowanie

 1. Niniejsze zasady sprzedaży Towarów mają zastosowanie do Kupujących, którzy zamierzają dokonać jednorazowo zakupu Towarów w Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne na kwotę powyżej 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych) netto, których zakup miałby zostać potwierdzony fakturą VAT.

 2. Zgodnie z Ustawą o VAT zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu zakupu Towarów w Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne na kwotę powyżej 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych) netto, których zakup miałby zostać potwierdzony fakturą VAT jest Kupujący po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 1. transakcja nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy, tj. nie dotyczy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku;

 2. Kupującym jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 Ustawy, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny;

 3. łączna wartość sprzedanych Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20.000 zł netto.

 1. Towary

Wykaz Towarów, o których mowa w zał.11 poz.28a-28c ustawy o VAT, których sprzedaż dokonywana jest zgodnie z niniejszymi Zasadami:

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

28a

ex 26.20.11.0

Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak:

laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy

28b

ex 26.30.22.0

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

28c

ex 26.40.60.0

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

IV. Zasady sprzedaży Towarów

 1. Kupujący, który zamierza jednorazowo dokonać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym Carrefour.pl - Zakupy codzienne na kwotę powyżej 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych) netto, których zakup miałby zostać potwierdzony fakturą VAT, zobowiązany jest do wysłania wstępnego zamówienia na adres e-mail: dzial_podatkowy@carrefour.com wraz ze skanami dokumentów o których mowa w ust.2. Kupujący jest następnie zobowiązany do niezwłocznego przesłania oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem poczty lub kurierem na adres:

Carrefour Polska Sp. z o.o.
Ul. Targowa 72
03-734 Warszawa
z dopiskiem „Dział Podatkowy”

 1. W celu umożliwienia Sprzedającemu weryfikacji Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do przedłożenia odpisu następujących dokumentów:

 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Centralnej Informacji Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk elektroniczny),

 2. odpis postanowienia potwierdzającego rejestrację Kupującego jako podatnik VAT czynny (VAT-5) (nie starszy niż 3 miesiące od daty wydania);

 3. podpisane przez Kupującego lub osobę należycie przez Kupującego umocowaną oświadczenie o treści według wzoru nr 1;

 4. podpisane przez Kupującego lub osobę należycie przez Kupującego umocowaną oświadczenie o treści według wzoru nr 2;

 5. pisemne pełnomocnictwo do podpisania oświadczeń o których mowa w pkt d i e w przypadku, gdy w imieniu Kupującego zakupu Towarów dokonuje osoba trzecia (np. pracownik);

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do skorzystania z procedury określonej w art. 96 ust.13 ustawy o VAT, tj. ma prawo zwrócić się do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Kupującego z wnioskiem o potwierdzenie statusu Kupującego jako podatnika VAT czynnego.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 weryfikacja Kupującego przez Sprzedawcę może trwać nie dłużej niż 3 dni robocze od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oryginału dokumentów wymienionych w ust.3. W przypadku skorzystania przez Sprzedawcę z procedury określonej w ust.4 termin ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny na potwierdzenie statusu Kupującego we właściwym Urzędzie Skarbowym.

 3. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę należycie wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 3 i po przejściu przez Kupującego pozytywnej weryfikacji, Sprzedawca poinformuje Kupującego o szczegółach zakupu Towarów. Cena sprzedaży Towarów będzie ceną z dnia przesłania przez Kupującego zamówienia w sposób określony w IV ust.1.

 4. Po dokonaniu zapłaty za Towary przez Kupującego, Sprzedawca wystawi na Kupującego fakturę bez podatku VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu zakupu Towarów na zasadach określonych w niniejszym dokumencie jest Kupujący.

 1. Szczególne sytuacje

W przypadku, gdy Kupujący zgłasza żądanie wystawienia faktury VAT na podstawie kilku paragonów za zakup Towarów, na kwotę łącznie przewyższającą 20 000 złotych netto, Sprzedawca nie potraktuje tego jako jednolitej gospodarczo transakcji i wystawi fakturę z podatkiem VAT właściwym dla danych Towarów.

 1. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania z tytułu poniesionych przez Sprzedawcę szkód, będących wynikiem przedstawienia przez Kupującego nieprawidłowych lub sfałszowanych dokumentów albo złożeniem przez niego nieprawdziwych oświadczeń.


 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w zakresie opodatkowania VAT transakcji dostawy towarów

Oświadczenie w zakresie wskazania Naczelnika Urzędu Skarbowego Właściwego dla Nabywcy

 

Załączniki:

 1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 2. FORMULARZ REKLAMACYJNY

 3. LISTA COOLOMATÓW

 

 

 

REGULAMIN PLATFORMY i funkcji „SąSiatki”

 1. Postanowienia ogólne

 1. Platformę „SąSiatki” udostępnia Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020710, o kapitale zakładowym w wysokości 1.970.719.050,00 złotych, NIP: 937-00-08-168 (dalej „Carrefour”).

 2. Aplikacja Mobilna– aplikacja mobilna „Mój Carrefour”, o której mowa w Regulaminie Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych klientów;

 3. BLIK – system płatności mobilnych umożliwiający użytkownikom dokonywanie płatności za pomocą sześciocyfrowego kodu wyświetlanego przez aplikację mobilną banku, który może służyć do zaakceptowania transakcji;

 4. ShopperBon – bon na zakupy w stacjonarnych sklepach - hipermarketach „Carrefour” i supermarketach „Market” prowadzonych przez Carrefour wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu; ShopperBon jest ważny przez 30 dni od dnia wyświetlenia się ShopperBonu w Aplikacji Mobilnej poprzez wpisanie Kodu otrzymanego od Klienta; wartość ShopperBonu jest każdorazwo wskazana na ShopperBonie; Klient nie może przyznać Shopperowi ShopperBonu za skompletowanie i zakup w imieniu Klienta oraz dostawę następujących Produktów:

 1. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych i rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących te wyroby, symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych;

 2. alkoholu i towarów których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego (z wyjątkiem piwa);

 3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt;

 4. lotto.

W przypadku, gdy na Liście Zakupów znajdują się wyłącznie Produkty będące produktami wymienionymi w niniejszym punkcie, ShopperBon nie zostanie dodany do Zamówienia, Klient nie będzie mógł przekazać Shopperowi ShopperBonu.

 1. Carrefour.pl - Zakupy codzienne / Carrefour.pl Carrefour.pl– sklep internetowy prowadzony przez Carrefour pod adresem: www.zakupycodzienne.carrefour.pl Carrefour.pl

 2. funkcja SąSiatki – funkcja dostępna w Aplikacji Mobilnej dla zalogowanych w niej uczestników programu lojalnościowego, którego zasady określa Regulamin Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych klientów, posiadających aktywną Kartę Mobilną;

 3. Karta Mobilna – Karta Mobilna w rozumieniu Regulaminu Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych klientów;

 4. Klient użytkownik Platformy „SąSiatki” będący Konsumentem;

 5. Kod – kod, który Klient otrzymuje w momencie podjęcia przez Shoppera realizacji Zamówienia, Klient może podarować ShopperBon Shopperowi poprzez przekazanie mu Kodu; Kod służy do wygenerowania ShopperBonu w Aplikacji Mobilnej i tym samym stanowi potwierdzenie dostarczenia Zamówienia Klientowi;

 6. Konto - funkcjonalność Sklepu Internetowego zakupycodzienne.carrefour.pl, zdefiniowana w Regulaminie sklepu internetowego zakupycodzienne.carrefour.pl;

 7. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Platformy SąSiatki i dokonująca z Carrefour innych czynności prawnych, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 8. Lista Produktów – lista Produktów, które Klient chce kupić w Sklepie Carrefour i które mają zostać dostarczone Klientowi przez Shoppera;

 9. Mapa – mapa wyświetlająca się w Platformie „SąSiatki” po wskazaniu przez Klienta miejsca dostawy Zamówienia, na której wyszczególniona jest najbliższa okolica miejsca dostawy Zamówienia oraz Sklep Carrefour znajdujący się najbliżej miejsca dostawy Zamówienia oraz mapa wyświetlająca się w aplikacji „Mój Carrefour” po aktywowaniu funkcji „SąSiatki”,

 10. Mapa Dostępności Shopperów - mapa wyświetlająca się w Platformie „SąSiatki” po kliknięciu w funkcjonalność „Sprawdź dostępność Shopperów”, na której oznaczeni są Shopperzy, zalogowani w Aplikacji Mobilnej, którzy aktywowali funkcję ”SąSiatki” i którzy znajdują się w najbliższej okolicy miejsca dostawy;

 11. PeoPay - system płatności mobilnych umożliwiający użytkownikom smartfonów z oprogramowaniem Android dokonywanie płatności za pośrednictwem telefonu przez aplikację mobilną banku;

 12. Platforma „SąSiatki” – platforma internetowa dostępna dla zalogowanych użytkowników zakupycodzienne.carrefour.pl, za pośrednictwem której Carrefour umożliwia Klientom składanie Zamówień będących jednocześnie zaproszeniem Shopperów do podjęcia się nieodpłatnego dokonania w imieniu Klienta następujących czynności: skompletowania Produktów z Listy Produktów w Sklepie Carrefour, zakupu Produktów oraz dostarczenia ich na adres wskazany przez Klienta;

 13. Produkty – produkty dostępne w Sklepach Carrefour, wymienione na liście znajdującej się w Platformie SąSiatki dostępnej po zalogowaniu do Konta na zakupycodzienne.carrefour.pl;

 14. Shopper – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest jedocześnie uczestnikiem Programu Rodzinka i posiada aktywną Kartę Mobilną w Aplikacji Mobilnej;

 15. Sklep Carrefour – supermarket „Market” lub hipermarket „Carrefour” prowadzony przez Carrefour i wymieniony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;

 16. Zamówienie – skompletowana przez Klienta w Platformie „SąSiatki” Lista Produktów oraz ShopperBon wraz ze wskazaniem adresu dostawy Zamówienia; Zamówienie stanowi jednocześnie zaproszenie do podjęcia się przez Shoppera nieodpłatnego wykonania w imieniu Klienta następujących czynności: skompletowania Produktów z Listy Produktów w Sklepie Carrefour, zakupu Produktów oraz dostarczenia ich na adres wskazany przez Klienta.

 1. Składanie Zamówień

 1. Carrefour poprzez Platformę „SąSiatki” umożliwia Klientowi składanie Zamówień stanowiących zaproszenie Shopperów do podjęcia się na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem wykonania w imieniu Klienta następujących czynności: skompletowania Produktów, zakupu Produktów oraz ShopperBonu w Sklepie Carrefour i dostarczenia ich na adres wskazany przez Klienta. Korzystanie z Platformy „SąSiatki” oraz z funkcjonalności „SąSiatki w Aplikacji Mobilnej jest nieodpłatne.

 2. Zamówienia przy wykorzystaniu Platformy „SąSiatki” mogą składać wyłącznie Klienci posiadający Konto w zakupycodzienne.carrefour.pl, zaś Shopperem może zostać tylko osoba będąca uczestnikiem programu lojalnościowego, którego zasady określa Regulamin Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych klientów i jednocześnie posiada aktywną Kartę Mobilną w Aplikacji Mobilnej oraz urządzenie mobilne spełniające wymagania, o których mowa w pkt. XI ust. 3 Regulaminu Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych klientów.

 3. Aby skorzystać z Platformy Sąsiatki, Klient powinien przejść do Platformy SąSiatki, klikając w przeznaczone do tego pole dostępne na stronie zakupycodzienne.carrefour.pl.

 4. Klient po przejściu do Platformy SąSiatki może skompletować Zamówienie poprzez utworzenie Listy Produktów, wybierając Produkty z listy dostępnej w Platformie SąSiatki. Stworzenie Listy Produktów nie wymaga logowania do Konta w zakupycodzienne.carrefour.pl.

 5. Na Liście Produktów w Platformie SąSiatki automatycznie dodawany jest ShopperBon o wartości 10 zł brutto.

 6. Produkty na Liście Produktów powinny mieć wartość co najmniej 50 zł brutto (do wartości Zamówienia nie wlicza się wartość ShopperBonu). Nie ma możliwości złożenia Zamówienia, którego wartość wynosi mniej niż 50 zł brutto.

 7. Zamówienia można składać codziennie od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w których Sklepy Carrefour są nieczynne) w godzinach 08:00 – 19:00. Klient zostanie poinformowany przez Carrefour o wyświetleniu Zamówienia w Aplikacji Mobilnej, przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Shoppera, anulowaniu Zamówienia w Aplikacji Mobilnej w przypadku, gdy nie zostało ono podjęte przez żadnego Shoppera, rezygnacji przez Shoppera z realizacji Zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail oraz numer telefonu Klienta.

 8. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu do Konta w zakupycodzienne.carrefour.pl i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 9. Poprzez złożenie Zamówienia Klient zaprasza Shopperów do nieodpłatnego dokonania w imieniu Klienta następujących czynności: skompletowania Produktów z Listy Produktów w Sklepie Carrefour, zakupu Produktów oraz do dostarczenia ich na adres wskazany przez Klienta.

 10. Klient może sprawdzić dostępność Shopperów znajdujących się w okolicy najbliższego Sklepu Carrefour na Mapie w Platformie „SąSiatki”.

 11. Skompletowanie Zamówienia i zakup Produktów oraz ShopperBonu jest możliwe wyłącznie w Sklepie Carrefour wskazanym na Mapie jako najbliższy Sklep Carrefour znajdujący się najbliżej adresu, pod który Zamówienie ma zostać dostarczone. Nie ma możliwości wyboru innego Sklepu Carrefour dla zrealizowania Zamówienia niż ten, który automatycznie wyświetla się na Mapie.

 12. Klient zobowiązuje się, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecny pod adresem, pod którym Zamówienie ma zostać doręczone w czasie, w którym ma być zrealizowane Zamówienie i jego dostawa, tj. w czasie 2 godzin od momentu podjęcia Zamówienia przez Shoppera.

 13. Zamówienie po złożeniu go przez Klienta zostanie wyświetlone w Aplikacji Mobilnej. Zamówienie wyświetla się w Aplikacji Mobilnej maksymalnie przez 3 godziny od momentu jego złożenia. W czasie wyświetlania się Zamówienia w Aplikacji Mobilnej Shopperzy mają możliwość podjęcia się jego realizacji poprzez zaakceptowanie Zamówienia.

 14. W momencie przyjęcia przez Shoppera Zamówienia do realizacji, Klient otrzymuje Kod. Kod jest wysyłany na adres e-mail oraz nr telefonu Klienta wskazany w Koncie na zakupycodzienne.carrefour.pl.

 15. Poprzez zaakceptowanie Zamówienia Shopper zobowiązuje się, nieodpłatnie w imieniu Klienta:

 1. w czasie 2 godzin od momentu zaakceptowania Zamówienia skompletować Zamówienie i dokonać zakupu zamówionych przez Klienta Produktów oraz ShopperBonu w Sklepie Carrefour wskazanym na Mapie;

 2. dostarczyć Zamówienie pod adres wskazany przez Klienta i wyświetlający się w Aplikacji Mobilnej i przekazać Klientowi Produkty wraz z paragonem fiskalnym, który Shopper otrzymał w kasie.

 1. Klient zobowiązuje się do zwrócenia Shopperowi ceny widniejącej na paragonie fiskalnym, którą Shopper zapłacił za dostarczone Produkty oraz za ShopperBon.

 1. Realizacja Zamówienia

 1. Shopper po zaakceptowaniu Zamówienia w Aplikacji Mobilnej kompletuje Produkty z Listy Produktów przy użyciu skanera dostępnego w Aplikacji Mobilnej podczas korzystania z funkcji „SąSiatki” w trakcie realizacji Zamówienia. Skompletowanie i zakup Produktów wyszczególnionych na Liście Produktów w ramach korzystania z funkcji „SąSiatki” możliwe jest wyłącznie w Sklepie Carrefour wskazanym na Mapie w godzinach otwarcia danego Sklepu Carrefour. W przypadku, gdy Produkt wymieniony na Liście Produktów nie będzie dostępny w Sklepie Carrefour, Shopper ma możliwość zaznaczenia w Aplikacji Mobilnej, że produkt jest niedostępny.

 2. Shopper po skompletowaniu Produktów powinien potwierdzić skompletowanie Zamówienia i udać się do kasy. Po potwierdzeniu skompletowania Zamówienia w Aplikacji Mobilnej automatycznie zostanie wygenerowany indywidualny kod kreskowy Zamówienia. Shopper przed rozpoczęciem przez kasjera skanowania Produktów, powinien okazać kasjerowi do zeskanowania (zidentyfikowania Zamówienia) kod kreskowy Zamówienia w Aplikacji Mobilnej.

 3. Podczas transakcji sprzedaży Produktów w Sklepie, kasjer po zeskanowaniu kodu kreskowego Zamówienia skanuje kody kreskowe Produktów i weryfikuje zgodność Produktów z Listą Zakupów z Zamówienia. Carrefour zapewnia nieodpłatnie opakowania w postaci siatek na zakupy w ilości niezbędnej do zapakowania Produktów objętych Zamówieniem.

 4. Shopper zobowiązany jest do zapłaty w imieniu Klienta ceny za Produkty (w tym ShopperBon) podczas dokonywania transakcji zakupu Produktów w Sklepie.

 5. Shopper po dokonaniu zakupu Produktów otrzymuje numer telefonu oraz adres dostawy Zamówienia. Shopper powinien niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 2 godzin od momentu podjęcia Zamówienia w Aplikacji Mobilnej dostarczyć Produkty pod adres wskazany przez Klienta.

 6. W momencie dostarczenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do zwrócenia Shopperowi ceny jaką Shopper zapłacił za Produkty oraz ShopperBon, a Shopper do przekazania Klientowi Produktów wraz z paragonem fiskalnym dokumentującym ich nabycie i przyjęcia zwrotu ceny zakupu Produktów oraz ShopperBonu. Klient zobowiązany jest do zwrócenia Shopperowi tylko takiej ceny za Produkty, jaka widnieje na paragonie fiskalnym dokumentującym nabycie Produktów oraz ShopperBonu.

 7. Klient otrzyma na adres e-mail i numer telefonu Klienta potwierdzenie odebrania Zamówienia.

 8. Klient ma prawo odmówić odebrania Zamówienia i zwrotu ceny zakupu wszystkich lub wybranych Produktów oraz ShopperBonu bez podania przyczyny, w szczególności Klient ma prawo odmówić odebrania Zamówienia i zwrotu ceny zakupu wszystkich lub wybranych Produktów oraz ShopperBonu w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Produktów, dostarczeniu Produktów, których nie było na Liście Zakupów, dostarczeniu Produktów uszkodzonych, lub Produktów, których termin do spożycia już upłynął.

 9. Shopper może zwrócić Produkty oraz ShopperBon kupione na podstawie Zamówienia w terminie 14 dni od momentu ich zakupu, nie później jednak niż do chwili potwierdzenia dostarczenia Klientowi Produktów i ShopperBonu poprzez wpisanie Kodu w Aplikacji Mobilnej. Warunkiem zwrotu Produktów i Shopperbonu jest okazanie paragonu fiskalnego dokumentującego zakup Produktów i Shopperbonu na podstawie Zamówienia.

 10. Podczas transakcji realizowanej w ramach funkcji „SąSiatki” nie ma możliwości skorzystania z Karty, Karty Seniora, Karty Mobilnej ani Karty Mobilnej Senior, e-Kuponu Senior, e-Kuponu Nagroda, Kuponów Rabatowych ani Naklejek, o których mowa w Regulaminie Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych klientów. Punkty, Naklejki, eKupon Nagroda ani e-Kupon Senior nie zostaną w związku z dokonaniem transakcji przyznane. Transakcja nie bierze udziału w akacjach promocyjnych, o których mowa w pkt IX ust. 5 lit. i) Regulaminu Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i programu Rodzinka dla stałych klientów, o ile regulamin danej akcji promocyjnej nie stanowi inaczej.

 1. Rozliczenia

 1. Klient w momencie odbioru Produktów zwraca Shopperowi cenę Produktów oraz ShopperBonu, widniejącą na paragonie fiskalnym, którą Shopper zapłacił za Produkty oraz ShopperBon. Shopper wydaje Klientowi Produkty wraz z paragonem fiskalnym jako dowodem zakupu Produktów.

 2. Klient podczas składania Zamówienia zaznacza sposób w jaki chce zwrócić Shopperowi cenę Produktów oraz ShopperBonu.

 3. Klient może zwrócić Shopperowi cenę zakupu Produktów i ShopperBonu gotówką lub kartą płatniczą w momencie odbioru Zamówienia albo z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych BLIK albo PeoPay w przypadku, gdy Shopper również korzysta z takiego systemu płatności.

 4. Klient zobowiązany jest do zwrócenia Shopperowi takiej ceny za Produkty oraz ShopperBon, jaką Shopper rzeczywiście za nie zapłacił, tj. ceny widniejącej na paragonie fiskalnym dokumentującym zakup Produktów i ShopperBonu.

 1. Shopper

 1. Shopperem może zostać tylko osoba będąca uczestnikiem programu lojalnościowego, którego zasady określa Regulamin Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych klientów i jednocześnie posiada aktywną Kartę Mobilną w Aplikacji Mobilnej oraz urządzenie mobilne spełniające wymagania, o których mowa w pkt. XI ust. 3 Regulaminu Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych klientów.

 2. Shopper zobowiązuje się do korzystania z funkcjonalności „SąSiatki” w Aplikacji Mobilnej wyłącznie okazjonalnie, w ramach pomocy sąsiedzkiej, w sposób niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w sposób, który nie będzie stwarzał podstaw do uznania, że Shopper podejmując się realizacji Zamówień prowadzi działalność gospodarczą.

 3. Aby zostać Shopperem, uczestnik Programu Rodzinka dla stałych klientów powinien aktywować usługę „SąSiatki” w Aplikacji Mobilnej, wypełniając formularz rejestracyjny do usługi SąSiatki poprzez podanie danych osobowych Shoppera: imienia, nazwiska i numeru telefonu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

 4. Shopper po zalogowaniu do Aplikacji Mobilnej ma możliwość podjęcia się realizacji Zamówienia poprzez zaakceptowanie Zamówienia wybranego spośród Zamówień złożonych przez Klientów i udostępnionych w Aplikacji Mobilnej.

 5. Shopper ma możliwość podglądu Zamówienia wyświetlającego się w Aplikacji Mobilnej przed przyjęciem Zamówienia do realizacji, tj. długości trasy dzielącej go od Sklepu Carrefour, przybliżonej wartości Zamówienia, ilości i rodzaju zamówionych Produktów, całkowitego ciężaru Produktów, gabarytu Zamówienia. Shopper ma także możliwość wyznaczenia w Aplikacji Mobilnej trasy do Sklepu Carrefour oraz trasy z wyznaczeniem adresu dostawy Zamówienia.

 6. Shopper w każdej chwili może zrezygnować z realizacji Zamówienia. W tym celu Shopper powinien w Aplikacji Mobilnej anulować Zamówienie.

 7. W przypadku, gdy Klient nie odebrał Zamówienia (np. nie można skontaktować się z Klientem, Klient odmówił odebrania Zamówienia i zwrotu ceny zakupu Produktów i ShopperBonu), Shopper w terminie 14 dni od dnia zakupu Produktów i ShopperBonu może zwrócić Produkty oraz ShopperBon do Sklepu Carrefour, w którym dokonał ich zakupu. Warunkiem dokonania zwrotu Produktów oraz Bonu jest okazanie dowodu ich zakupu w Sklepie Carrefour (paragonu fiskalnego).

 8. Shopper, akceptując Zamówienie, zobowiązuje się do:

 1. skompletowania w imieniu Klienta Zamówienia zgodnie z Listą Produktów,

 2. zakupienia w imieniu Klienta Produktów z Listy Produktów oraz ShopperBonu w jednym ze Sklepów Carrefour,

 3. dostarczenia Produktów Klientowi pod adres i w przedziale czasowym wskazanymi przez Klienta, przekazania Klientowi paragonu jako dowodu zakupu Produktów i ShopperBonu oraz odebrania od Klienta zwrotu ceny Produktów oraz ShopperBonu.

 1. ShopperBon

 1. Klient w podziękowaniu za skompletowanie Zamówienia, zakup na rzecz i w imieniu Klienta Produktów oraz Shopperbonu oraz dostarczenie Produktów pod adres wskazany przez Klienta, może przekazać Shopperowi podarunek w postaci ShopperBonu na zakupy w sklepach stacjonarnych Carrefour. Wartość ShopperBonu każdorazowo wyświetla się po automatycznym pojawieniu się ShopperBonu w koszyku po włączeniu na stronie zakupycodzienne.carrefour.pl opcji zakupów w trybie SąSiatki.

 2. Klient, aby podarować Shopperowi ShopperBon, w momencie dokonania odbioru Zamówienia powinien przekazać Shopperowi Kod. Po wpisaniu Kodu w przeznaczonym do tego polu w Aplikacji Mobilnej ShopperBon automatycznie pojawia się w Aplikacji Mobilnej. . Wpisanie przez Shoppera Kodu w Aplikacji Mobilnej stanowi jednocześnie potwierdzenie dostarczenia Produktów Klientowi.

 3. ShopperBon ważny jest przez 30 dni od momentu wyświetlenia się ShopperBonu przez Shoppera w Aplikacji Mobilnej.

 4. ShopperBon jest bonem zakupowym, uprawniającym Shoppera do częściowej lub całkowitej zapłaty za zakupione produkty oferowane do sprzedaży w Sklepach Carrefour wymienionych w Załączniku nr 3 do Regulaminu. Możliwość realizacji ShopperBonu w terminie jego ważności uwarunkowana jest zakupem produktów w Sklepach Carrefour. ShopperBonu nie można zrealizować w kasach samoobsługowych.

 5. Aby zrealizować ShopperBon, Shopper po wpisaniu Kodu w Aplikacji Mobilnej i wyświetleniu się ShopperBonu w Aplikacji Mobilnej w terminie ważności ShopperBonu powinien:

 1. dokonać zakupu produktów w sklepie prowadzonym przez Carrefour wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,

 2. po zakończeniu skanowania produktów i przejściu przez kasjera do etapu płatności, okazać kasjerowi kod kreskowy ShopperBonu w aplikacji „Mój Carrefour”;

 3. dokonać płatności za wszystkie widniejące na paragonie fiskalnym towary.

 1. ShopperBon podlega realizacji wyłącznie w terminie określonym na ShopperBonie.

 2. W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów będzie niższa od wartości nominalnej ShopperBonu, Carrefour nie zwraca różnicy pomiędzy wartością zakupionych produktów, a wartością ShopperBonu.

 3. W przypadku, gdy wartość produktów będzie wyższa od wartości ShopperBonu, Shopper będzie zobowiązany dopłacić różnicę.

 4. Prawa, w tym ewentualne roszczenia w stosunku do Carrefour związane z ShopperBonem po przekazaniu Shopperowi Kodu przez Klienta, przysługują Shopperowi będącemu właścicielem ShopperBonu.

 1. System ocen

 1. Klient może ocenić dostawę Zamówienia zrealizowaną przez Shoppera poprzez dodanie oceny w Platformie „SąSiatki”. Dodanie oceny jest możliwe poprzez specjalny link, który każdorazowo po wpisaniu przez Shoppera Kodu w Aplikacji mobilnej jest przesłany do Klienta na jego adres e-mail. Dodanie oceny jest możliwe także w Koncie pod numerem Zamówienia.

 2. Średnia ocen wystawionych Shopperowi przez Klientów wyświetla się w Platformie „SąSiatki” i jest widoczna na Mapie Shopperów dla Klientów zalogowanych w zakupycodzienne.carrefour.pl. Średnia ocen danego Shoppera jest widoczna dla tego Shoppera w Aplikacji „Mój Carrefour”.

 3. Shopper może ocenić kontakt z Klientem poprzez dodanie oceny po zalogowaniu do Aplikacji Mobilnej w momencie wyświetlenia się w Aplikacji Mobilnej formularza do oceny. Formularz ten wyświetla się jednokrotnie w Aplikacji Mobilnej po dostarczeniu Zamówienia Klientowi i wpisaniu w Aplikacji Mobilnej Kodu.

 4. Średnia ocen wystawionych Klientowi przez Shopperów wyświetla się w Aplikacji Mobilnej i jest widoczna dla zalogowanych użytkowników Aplikacji Mobilnej, którzy aktywowali funkcjonalność „SąSiatki” w szczegółach Zamówienia w historii Zamówień.

 5. Nie jest możliwe dodawanie uzasadnienia lub komentarza do oceny wystawianej Shopperowi lub Klientowi.

 6. Oceny są prywatnymi opiniami odpowiednio Klientów lub Shopperów, a Carrefour nie ma na nie wpływu.

 7. Klienci oraz Shopperzy będą oznaczeni imieniem i pierwszą literą nazwiska.

 1. Ochrona danych osobowych

 1. W celu rejestracji w usłudze SąSiatki, Uczestnik programu Rodzinka przystępujący do usługi w charakterze Shoppera zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin, a także podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numeru telefonu.

 2. W celu rejestracji w usłudze SąSiatki, Uczestnik programu Rodzinka przystępujący do usługi w charakterze Klienta zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin, a także podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numeru telefonu.

 3. W przypadku korzystania z usługi SąSiatki, Klient będzie otrzymywał następujące dane osobowe Shoppera w celu prawidłowej obsługi w ramach usługi Sąsiatki: imię oraz pierwszą literę nazwiska Shoppera.

 4. W przypadku korzystania z usługi SąSiatki, Shopper – po zaakceptowaniu przyjęcia Zamówienia - będzie otrzymywał następujące dane osobowe Klienta w celu prawidłowej realizacji usługi SąSiatki i dostarczenia Klientowi Zamówienia: imię i pierwszą literę nazwiska, informacje o dokonanych zakupach, adres dostawy oraz numer telefonu Klienta.

 5. Administratorem danych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-734) przy ul. Targowej 72.
  Z administratorem danych Klient/Shopper może kontaktować poprzez adres email: iod@carrefour.pl

 6. formularz kontaktowy pod adresem carrefour.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem +48  801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 7. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Klient/Shopper może się skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 8. Dane osobowe Klienta/Shoppera będą przetwarzane w celu:

  1. wykonania umowy o świadczenie usługi SąSiatki tj. założenia i obsługi konta klienta w usłudze SąSiatki w programie lojalnościowym, przyjmowania i realizacji zamówień online, w celu dostawy zamówionych towarów - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;

  2. komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną, a w przypadku wyrażenia zgody zawartej w innych oświadczeniach uzasadnionym interesem jest również prowadzenie komunikacji marketingowej przy wykorzystaniu innych kanałów komunikacyjnych, na które wyraził(a) Pani/Pan zgodę (e-mail lub SMS/MMS);

  3. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora; prawnie uzasadniony interes administratora,

  4. analitycznym i statystycznym, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej, w tym sytuacji i perspektyw gospodarczych Administratora.

   

 9. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie komunikacji marketingowej swoich produktów i usług oraz umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. Marketing będzie prowadzony poprzez wysyłanie ofert marketingowych na platformę Mój Carrefour w zakładce SąSiatki oraz pocztą tradycyjną, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dodatkowej zgody na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub poprzez SMS/MMS, także na adres e-mail lub numer telefonu.

 10. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, dostawcom usług przechowywania informacji, dostawcom usług związanych z obsługą infolinii oraz Shopperowi (klientowi wykonującemu usługę dostawy zakupów) – w przypadku danych osobowych Klienta, a w przypadku danych osobowych Shoppera – Klientowi.

 11. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w serwisie lub wyłączenia usługi SąSiatki. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej, w celu analitycznym i statystycznym oraz w celu prowadzenia analiz marketingowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia powyższych zgód lub wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

 12. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 13. Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności

 14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora, wskazanym w pkt. 4 lit. c, oraz względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu analitycznym i statystycznym, wskazanym w pkt. 4 lit. d.

 15. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 16. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

 17. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są na jego stronie internetowej w zakładce Prywatność

 1. Zwrot Produktów

 1. Klient będący Konsumentem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 poniżej, ma prawo zwrócić Carrefour Produkty w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Warunkiem zwrotu Produktów jest okazanie dowodu ich zakupu przez Shoppera na podstawie Zamówienia tj. paragonu fiskalnego.

 2. Termin do zwrotu Produktów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia upoważniona przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktów.

 3. Aby skorzystać z prawa zwrotu Produktów, Konsument zobowiązany jest poinformować Carrefour o swojej decyzji o zwrocie Produktów, składając jednoznaczne oświadczenie (wysłane pocztą na adres: Carrefour Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa z dopiskiem „eCommerce Food” lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@carrefour.pl lub ustnie bezpośrednio w POK Sklepu Carrefour, w którym Produkty zostały kupione przez Shoppera). Konsument może skorzystać ze wzoru zwrotu Produktów zawartego w Załączniku nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do zwrotu Produktów, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji o decyzji o zwrocie Produktów l przed upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku dokonania zwrotu Produktów Carrefour zwróci Konsumentowi odpowiednio cenę Produktów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Carrefour został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa zwrotu Produktów. Carrefour ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania ich, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Zwrotu płatności Carrefour dokonuje gotówką w POK w momencie zwrotu Produktów lub na rachunek bankowy Klienta wskazany przez niego w oświadczeniu o wykonaniu prawa zwrotu; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 5. Produkty, co do których Konsument wykonał prawo zwrotu, powinien zostać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Carrefour o wykonaniu prawa zwrotu, zwrócony do Sklepu Carrefour, w którym Produkt został kupiony lub do innego wybranego Sklepu Carrefour, w którego ofercie Produkt się znajduje.

 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 7. Produkt zwracany w związku z wykonaniem prawa zwrotu musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Wyjątki od prawa zwrotu Produktów:

Prawo do zwrotu Produktów nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Produktów:

 1. które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia,

 2. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. będących dziennikami, periodykami lub czasopismami.

 1. Carrefour:

 1. nie zawiera za pośrednictwem Platformy „SąSiatki” umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi;

 2. nie zawiera za pośrednictwem Platformy „SąSiatki” umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Carrefour nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. nie zawiera za pośrednictwem Platformy „SąSiatki” umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. nie zawiera Umów sprzedaży napojów alkoholowych, których cena zostaje uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Carrefour nie ma kontroli;

 5. nie zawiera Umów sprzedaży ani innych umów za pośrednictwem Platformy „SąSiatki” w drodze aukcji publicznej;

 1. Odstąpienie od umowy z Carrefour

W związku z brzmieniem art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Klient nie ma prawa odstąpić od umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Platformy „SąSiatki” jeżeli Carrefour wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Carrefour utraci prawo odstąpienia od umowy. Klient ma więc prawo odstąpić od umowy z Carrefour dotyczącej korzystania z Platformy „SąSiatki” do czasu poinformowania Klienta o podjęciu Zamówienia przez Shoppera.

 1. Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Platformy „SąSiatki”. Taką reklamację Klient powinien złożyć pisemnie przesyłając na adres e-mail: carrefour@galluppolska.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane: imię i nazwisko, dane do kontaktu (adres do korespondencji lub e-mail), opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz ewentualnie żądanie dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 2. W przypadku powstania sporu co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta, organizacji konsumenckiej, np. Federacji Konsumentów lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Powyższe nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

 3. Powyższe postanowienia nie ograniczają w żaden sposób praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do dochodzenia przez Konsumenta roszczeń w postępowaniu sądowym nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego. Powyższe postanowienia nie ograniczają także praw Konsumenta do dochodzenia przez niego ewentualnych roszczeń w stosunku do Shopperów.

 4. Shopper może składać reklamacje dotyczące funkcji „SąSiatki” na zasadach opisanych w Regulaminie Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych klientów.

 1. Platforma „SąSiatki”

Platforma SąSiatki umożliwia Klientowi:

 1. skompletowanie Listy Produktów,

 2. złożenie Zamówienia,

 3. ocenianie Shopperów,

 4. dostęp do informacji o średniej ocen Klienta,

 5. dostęp do informacji o dostępności Shopperów.

 1. Warunki korzystania z Platformy „SąSiatki”

 1. Do korzystania z Platformy „SąSiatki” niezbędne są komputer lub urządzenie przenośne z przeglądarką internetową w wersji aktualnej na dzień korzystania lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej oraz aktywne połączenie z siecią Internet oraz posiadanie Konta w sklepie internetowym zakupycodzienne.carrefour.pl; do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie adresu e-mail, aktywnego numeru telefonu oraz telefonu umożliwiającego odbieranie i wyświetlanie wiadomości sms.

 2. Warunki korzystania z Aplikacji Mobilnej określa Regulamin Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych klientów.

 3. Zabronione jest dostarczanie przy wykorzystaniu Platformy „SąSiatki” treści o charakterze bezprawnym.

 1. Pozostałe postanowienia

 1. Klient, z zastrzeżeniem pkt. X Regulaminu, w każdej chwili może zrezygnować z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy „SąSiatki” poprzez usunięcie Konta w zakupycodzienne.carrefour.pl. Shopper w każdej chwili może zrezygnować z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy „SąSiatki” poprzez rezygnację z udziału w Programie Rodzinka lub Programie Senior zgodnie z postanowieniami pkt. XVIII Regulaminu KlientówAplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla stałych klientów.

 2. Carrefour zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Załączników do niego z ważnych przyczyn, tj.:

 1. spowodowanych działaniem siły wyższej,

 2. w przypadku zmiany lokalizacji Sklepu Carrefour lub zamknięcia Sklepu Carrefour,

 3. zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Carrefour lub zaprzestania prowadzenia przez Carrefour działalności gospodarczej,

 4. zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez odpowiednie organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,

 5. zaoferowania Klientom dodatkowych korzyści lub udogodnień, w szczególności związanych z korzystaniem z Platformy „SąSiatki”,

 6. z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w Carrefour, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Klientów lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.

Zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Klientów. Carrefour będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie www. zakupycodzienne.carrefour.pl oraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej zarejestrowanym Klientom i Shopperom, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient lub Shopper nie zaakceptuje wprowadzanych przez Sprzedającego zmian w Regulaminie może zrezygnować odpowiednio z Konta Klienta w Sklepie Internetowym zakupycodzienne.carrefour.pl (co będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Platformy „SąSiatki”), przesyłając Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta lub zrezygnować z dalszego udziału w Programie w sposób opisany w pkt. XIX ust. 2 Regulaminu Programu Rodzinka dla stałych klientów i aplikacji mobilnej „Mój Carrefour”. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, którzy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie zażądali usunięcia Konta i Shopperów, którzy w terminie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie zrezygnowali z dalszego udziału w Programie Rodzinka w sposób opisany w pkt. XIX ust. 2 Regulaminu Programu Rodzinka dla stałych klientów i aplikacji mobilnej „Mój Carrefour”.

 1. Adres, pod który należy kierować zapytania i reklamacje:

carrefour@galluppolska.pl

 1. Carrefour może przyznać Klientowi lub Shopperowi dodatkowe korzyści związane z korzystaniem odpowiednio z Platformy „SąSiatki” lub funkcji „SąSiatki”, takie jak np. rabaty lub bony na zakupy w sklepach prowadzonych przez Carrefour. Carrefour każdorazowo będzie informował o zasadach skorzystania z takich dodatkowych korzyści (np. rabatu).

 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy innych odpowiednich ustaw.

 

Załączniki:

 1. Lista Sklepów,
 2. Formularz zwrotu,
 3. Lista sklepów, w których możliwa jest realizacja ShopperBonu.

 

 

 

Korzystając ze sklepu internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne użytkownik zgadza się na wykorzystanie plików cookies i zbieranie informacji na temat swojego komputera/ laptopa czy innego urządzenia, które może wykorzystać do korzystania ze sklepu internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne. Strona internetowa sklepu internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne zbiera informację poprzez “cookies”. Cookies to małe pliki zapisywane na komputerze. Pliki te są używane w jak najbardziej ograniczonym stopniu i jedyne do celów kontroli jakości, walidacji a przede wszystkim, aby zapobiec wysyłaniu różnego rodzaju przypomnień. Możemy też korzystać z plików cookies z Google Analytics, które zbierają informacje w formie anonimowej, na temat tego, ile osób odwiedza witrynę, skąd odwiedzający weszli na witrynę oraz stron, które odwiedzili. Wykorzystujemy te informacje do sporządzania raportów, dotyczących tego jak korzysta się z właściwej strony. Każdy uczestnik może usunąć pliki cookies lub zablokować ich wykorzystanie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w komputerze. Jeśli jednak uczestnik zablokuje pliki cookies, nasza strona poświęcona sklepowi internetowemu Carrefour.pl - Zakupy codzienne nie będzie działała prawidłowo co może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego Carrefour.pl - Zakupy codzienne.

Bezpieczne płatności

Dostawa do domu

Świeże produkty

Podwójna weryfikacja zawartości paczki

Drive

SąSiatki

Coolomat

Odbiór w sklepie Carrefour